Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014 – 2018 години

Мярка„Промоция в трети страни”

С мярката се цели увеличаване на пазарите на трети страни на вина с произход от България чрез въвеждане на система от мерки, които насърчават увеличаване на търсенето на качествени вина.
Тази мярка е приложима за вина със:

 • защитено наименование за произход (ЗНП) или,
 • защитено географско указание (ЗГУ) или,
 • за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

Видове дейности:

 • Връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Общността, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;
 • Участия в мероприятия, панаири и изложения с международна значимост;
 • Информационни кампании по-специално относно режимите на Общността, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;
 • Проучване на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;
 • Проучване с цел оценка на резултатите от действията на мерките за популяризиране и информиране.

Допустими кандидати:

 • Частни дружества;
 • Професионални организации;
 • Организации на производители по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • Междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
 • Държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.

1. Допустими за подпомагане дейности:
1.1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
1.1.1. презасаждане без промяна на местонахождението на лозята;
1.1.2. присаждане.
1.2. Преструктуриране на лозята чрез:
1.2.1. презасажданеспромянанаместонахождениетоналозята;
1.2.2. засаждане с права от Националния резерв.
1.3. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
1.3.1. Смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция;
1.3.2. Изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени;
1.3.3. Смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения;
1.3.4. Изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:
 

 • Изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
 • Изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване);
 • Изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби);
 • Изграждане или реконструкция на тераси.

1.3.5. Изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване.

Подпомагани операции:

За всяка една от дейностите се подпомагат следните практики:
1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
1.1. презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
1.2. присаждане – практики присаждане, грижи за присадените лози.
2. Преструктуриране на лозята чрез:
2.1. презасажданеспромянанаместонахождениетоналозята - практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна конструкция;
2.2. засаждане с права от Националния резерв - практики засаждане, изграждане на подпорна конструкция. В случаите, когато изкореняването е извършено вече и е предоставено право на презасаждане по смисъла на Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) No 555/2008 на Комисията, изкореняването не се подпомага. Финансова помощ се изплаща само за засаждане и изграждане на подпорна конструкция.
3. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
3.1. Смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция – практики резитби и изграждане на новата подпорна конструкция;
3.2.Изгражданенаподпорнаконструкциянасъществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е конкретна практика;
3.3. Смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики – смяна на съществуваща с нова подпорна конструкция;
3.4. Изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:

 • Изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не) - самата дейност е конкретна практика;
 • Изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) - самата дейност е конкретна практика;
 • Изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) - самата дейност е конкретна практика;
 • Изграждане или реконструкция на тераси - самата дейност е конкретна практика и е възможно да включва работа (механизирана или ръчна), разходи за закупуване на материали и транспорт.

3.5. Изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване - самата дейност е конкретна практика и е възможно да включва разходи за закупуване на помпена станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби, кранове, клапани и др.), работа по инсталиране на системата, материали. Финансовата помощ се определя на база разстояние между редовете на лозовите насаждения (до 1,8 м, до 2,0 м, до 2,5 м, до и над 3,0 м). 

2. Обезщетение на производителите за загубата на доход в една от следните форми: 2.1.Разрешениезаедновременноотглежданенастариинови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;
2.2. Парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододоване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава три години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда. Паричното обезщетение за загуба на доход ще се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди получаване на право на презасаждане, умножено по изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде. Парично обезщетение за загуба на доход се предоставя само на бенефициенти, получили финансова помощ за изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издаден акт за презасаждане в съответствие с националното законодателство. За създаване на лозови насаждения с права от Националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

3. Допустими кандидати:
Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър. Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени.

Мярка „Събиране на реколтата на зелено”

1. Допустими за подпомагане дейности:
Резитба на зелено чрез пълно отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове.
2. Обезщетение на производителите: 
Парично обезщетение с фиксиран размер на хектар, което не надхвърля 50% от сумата на преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.
3. Специфични изисквания:
Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.
4. Допустими кандидати:
Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър.

Мярка „Инвестиции в предприятия”

А. Допустими за подпомагане дейности:
Инвестиции за производство на лозаро-винарски продукти:
1. Изграждане, придобиване, включително и на лизинг или подобрения на недвижимата собственост по отношение на контрол на температурата и инфраструктурата на избеното помещение;
2. Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:
2.1. машини/оборудване за преработката на грозде (претегляне, раздробяване, пресоване и др.);
2.2.оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст (филтриране, утаяване, избистряне и др.);
2.3. оборудване за контрол на температурата;
2.4. оборудване за преместване на виното в избените помещения;
2.5. оборудване за технология, свързана с пенливи вина (производство, съхранение, бутилиране);
2.6. оборудване (бутилиране, етикетиране, опаковане);
2.7.оборудване за управление на отпадните води;
2.8. оборудване на инфраструктурата на избата.
2.9. оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:

 • Бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; 
 • Резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни подвижни; 
 • Пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); 
 • Възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; 
 • Оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори); 
 • Модулна система за позициониране на бъчви; 
 • Автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина. 

2.10. софтуер за управление на изба:

 • Компютри и техния софтуер за подобряване на качеството на транспортиране и преработка на грозде, производство на вино и преработка и съхранение на суровини и продукти; 
 • Компютърно оборудване и свързаните програми, насочени към управление на технологичното оборудване за преработка, съхранение и обработка на продукта; 
 • Компютърни програми за управление на избата. 

3. Общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и т. 2, като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи. Дейностите по т. 1, 2 и 3 се подпомагат само и единствено по Националната програма и не са допустими за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони.

Б. Допустими кандидати:

Винопроизводители, вписани в лозарския регистър. Максималният размер на финансовата помощ е до 50 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.

обратно